Дотоодын түнш байгууллага

МГТИС нь сургалт, судалгааны арга зүй, туршлага солилцох зорилгоор дотоодын боловсролын байгууллагуудтай хамтран ажиллахыг зорьдог. Уг зорилтын хүрээнд дараах их, дээд сургууль болон ерөнхий боловсролын сургуультай гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна. 

 МГТИС нь сургалтын дэвшилтэт арга зүй, туршлага солилцох зорилгоор дотоодын их, дээд сургууль болон ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, судлаачдын дунд Багш нарын эрдэм шинжилгээ, онол-практикийн бага хурлыг жил бүр тогтмол зохион байгуулан ажилладаг.