Проф. Др. СҮНГЧИЛ ЛИЙ
 

Факультет: Инженерийн факультет
Албан тушаал:  “Механик инженер” хөтөлбөрийн зохицуулагч / Механик инженерийн профессор
Цахим шуудан: sungchillee@gmit.edu.mn
 

2018 оноос
Механик инженерийн профессор, Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн их сургууль (МГТИС)
Заадаг хичээл: Инженерийн механик I(Статикс),  Инженерийн механик II (Динамискс), Инженерийн механик III (Материалын механик), Бүтцийн бат бөх  ба системийн найдвартай ажиллагаа 
2011 – 2017                         
Стратеги төлөвлөлтийн албаны дарга, Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль, Улаанбаатар, Монгол 
2009 – 2010                       
Докторын дараах судлаач, АНУ-ын Калифорниа муж Irvine их сургууль 
2004 – 2005                      
Судлаач, БНСУ-ын Хөдөө аж ахуйн дэд бүтцийн корпараци
2000 – 2004                      
Судлаач, Ханьяан их сургууль, Үйлдвэрлэлийн инженерчлэлийн технологийн судалгааны хүрээлэн,  Ансан хот БНСУ 

 • Хотын автобусны замын нарийн тоосонцорын шүүлтүүр боловсруулалт, БНСУ-ын судалгааны сан, 2018 он 11-р сар- 2019 оны 2-р сар
 • “UCI-Fyfe гипсэн хана туршилт” Fyfe Co., 2010 оны 1 сар – 2010 оны 12 сар 
 • “Томоохон гүүрнүүдийн эвдрэлийг тооцоход газар хөдлөлтийн мэдээллийг ашиглах нь ” АНУ, Калифорния муж, Зам тээврийн газар 2009 оны 6 сар- 2010 оны 12 сар 
 • “Гүүрний хүчин чадалд урт хугацааны мониторинг хийх- тоног төхөөрөмжийн хяналт болон удаан хугацааны мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх” АНУ, Калифорния муж, Зам тээврийн газар 2009 оны 12 сар- 2010 оны 12 сар 
 • “Гүүрний үр дүнтэй газар хөдлөлт бууралтыг тодорхойлох нь” АНУ, Калифорния муж, Зам тээврийн газар 2007 оны 1 сар- 2009 оны 7 сар 
 • “Гүүрний хүчин чадлын урт хугацааны мониторинг” АНУ, Калифорния муж, Зам тээврийн газар 2005 оны 9 сар- 2006 оны 10 сар 
 • “Сэмангым гүүрний аюулгүй ажиллагааны систем болосвруулалт” БНСУ-ын Хөдөө аж ахуйн дэд бүтцийн корпараци, 2003 оны 7 сар- 2005 оны 9 сар 
 • “Эдийн засгийн оновчтой зураг төсөл ба ган гүүрний засвар үйлчилгээний зориулалтаар амьдралын мөчлөгийн өртгийн дүн шинжилгээ хийх технологи боловсруулалт” БНСУ-ын Зам тээврийн яам, 2002 оны 12 сар – 2004 оны 12 сар 
 • “Олимпийн гүүрний кабелийн таталт суналтын хүчний судалгаа” Сынхуа ENC., 2002 оны 3 сар – 2002 оны 7 сар  
 • “Төмөр замын гүүрний гадаах судалгаа” БНСУ-ын Төмөр замын технологийн судалгааны хүрээлэн 2001 оны 9 сар – 2002 оны 1 сар 
 • “Томоохон гүүрний засвар үйлчилгээнд зориулсан ухаалаг мониторингийн систем боловсруулалт” БНСУ-ын Шинжлэх ухааны сан 2000 оны 9 сар – 2002 оны 8 сар

Олон улсын бүтээл 

 • Yongje Lee, Sungchil Lee, Hun-Kyun Bae (2014) “Design of Jetty Piles Using Artificial Neural Networks,” The Scientific World Journal, Vol. 2014, Article ID 405401, 12 pages, 2014. doi:10.1155/2014/405401.
 • Hugo C. Gomez, Paul J. Fanning, Maria Q. Feng, Sungchil Lee (2011). “Testing and long-term monitoring of a curved concrete box girder bridge,” Engineering Structures, Vol. 33, pp. 2861-2869
 • Sungchil Lee, Maria Q. Feng, Seung-Joon Kwon, Seok-Hee Hong, (2011). “Equivalent Modal Damping of Short-Span Bridges Subjected to Strong Motion,” Journal of Bridge Engineering, ASCE, Vol.16, Issue 2
 • Sungchil Lee, Maria Q. Feng, Seok-Hee Hong, and Young-Soo Chung, (2008). “Long-Term monitoring and Analysis of a Curved Concrete Box-Girder Bridge,” International Journal of Concrete Structures and Materials, Vol.2, No.2, pp. 91-98
 • Hyo-Nam Cho, Young-Min Choi, Sungchil Lee and Choon-Kun Hur, (2004). “Damage Assessment of Cable Stayed Bridge Using Probabilistic Neural Network,” Structural Engineering and Mechanics. An International Journal, Vol.17, No.3-4, Techno-Press, pp.483-492
 • Hyo-Nam Cho, Young-Min Choi, Sungchil Lee, Kyoung-Koo Kang, Man-Yong Choi, (2004). “Critical Threshold Value for Monitoring & Management of Cable Tension Force in Cable Stayed Bridge,” Key Engineering Materials, Vols. 270-273, pp. 1977-1982

Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал 
 • Masanobu Shinozuka, Sungchil Lee, Sehwan Kim, Pai H. Chou (2011). “Lessons from two field tests on pipeline damage detection using acceleration measurement,” April 2011, SPIE Proceedings Vol. 7983, DOI: 10.1117/12.880659
 • Hyo-Nam Cho, Sungchil Lee, Jong-Soon Lee, Dal-Soo Oh, (2004). “Structural Damage Detection Based on Probabilistic Neural Network Combined with Genetic Algorithm,” The US-Korea Joint Seminar/Workshop on Smart Structures Technologies, 1-3 Sep., Seoul, Korea
 • Hyo-Nam Cho, Sungchil Lee, Young-Min Choi, Yoon-Suk Choi, (2004). “Structural Damage Assessment by Combination of Probabilistic Neural Network and Artificial Neural Network,” The 5th Korea-Japan Seminar/Workshop on System Identification and Structural Health Monitoring, 30-31 Jan., Seoul, Korea, pp. 169-178
 • Hyo-Nam Cho, Young-Min Choi, Sungchil Lee, Kyoung-Koo Kang, and Man-Yong Choi (2003). “Reliability-Based Managing Criteria for Cable Tension Force in Cable-Stayed Bridges,” The 11th Asia and Pacific conference on Nondestructive Testing, 3-6 Nov., Jeju, Korea
 • Hyo-Nam Cho, Sungchil Lee, Dal-Soo Oh, and Yoon-Suk Choi, (2003). “Optimal Sensor Location for Structural Damage Assessment Based on PNN Combined with GA,” The Korea-Japan Joint Seminar on Steel Bridges, 5 Aug., Seoul, Korea
 • Sungchil Lee, Hyo-Nam Cho, Yoon-Koog Hwang, Kwang-Min Lee, (2003). “Practical Life-Cycle-Cost Effective Optimum Design of Steel Bridges,” The 3rd International IABMAS Workshop on LCC, 24-26 Mar., Lausanne, Switzerland, pp. 235-251
 • Cheol-Jun Cha, Hyo-Nam Cho, Sungchil Lee, and Jong-Soon Lee, (2002). “Damage Identification Using Improved Damage Index Method,” SEWC, 9-12 Oct., Yokohama, Japan
 • Sungchil Lee, Hyo-Nam Cho, and Kyung-Koo Kang, (2002). “Probabilistic Neural Network-Based Damage Assessment of Cable-Stayed Bridges,” SEWC, 9-12 Oct., Yokohama, Japan

Улсын бүтээл 
 • Hyo-Nam Cho, Sungchil Lee, Kyoung-Koo Kang, and Dal-Soo Oh, (2003). “Damage Assessment of Plate Girder Railway Bridge Based on PNN,” Journal of Computational Structural Engineering Institute of Korea, Vol.16, No.3, pp. 229-236
 • Hyo-Nam Cho, Young-Min Choi, Sungchil Lee, and Kwang-Min Lee, (2003). “Structural Damage Assessment Based on Model Updating and Neural Network,” Journal of Korea Institute for Structural Maintenance Inspection, Vol.7, No.4, pp.121-128
 • Hyo-Nam Cho, Sungchil Lee, Jon-Soon Lee, and Jeongwon Hur, (2002). “Improved Damage Assessment Algorithm Using Limited Mode Shape,” Journal of Computational Structural Engineering Institute of Korea, Vol.15, No.1, pp. 127-136
 • Hyo-Nam Cho, Sungchil Lee, Choon-Kun Hur and Kyoung-Koo Kang, (2002). “Probabilistic Neural Network-Based Damage Assessment for Bridge Structures,” Journal of Korea Institute for Structural Maintenance Inspection, Vol.6, No.4, pp.169-179

Улсын эрдэм шинжилгээний хурал 
 • Hyo-Nam Cho, Sungchil Lee, Dal-Soo Oh, and Yoon-Suk Choi, (2003). “Structural Damage Assessment Using Probability Distribution Model of Damage Patterns,” Computational Structural Engineering Institute of Korea, pp. 357-365, Spring, Seoul, Korea
 • Hyo-Nam Cho, Sungchil Lee, Dal-Soo Oh, Yoon-Suk Choi, (2002). “Structural Damage Assessment Using Neural Network as a Re-analyzer,” Korean Society of Steel Construction, Spring, pp. 80-86, Seoul, Korea
 • Hyo-Nam Cho, Sungchil Lee, Jon-Soon Lee, and Jeongwon Hur, (2001). “Structural Damage Estimation Using Improved Damage Index Method,” Korean Society of Civil Engineers, Fall, Seoul, Korea
 • Hyo-Nam Cho, Sungchil Lee, and Choon-Kun Hur, (2001). “Probabilistic Neural Network-Based Damage Assessment for Cable Stayed Bridges,” Korea Institute for Structural Maintenance Inspection, Fall, Seoul, Korea

2005  ̶  2009   
Доктор, АНУ-ын Калифорниа мужийн Irvine их сургууль, Зам гүүрийн инженерчлэлийн тэнхим
1995  ̶  2000     
Магистр, БНСУ-ын Ханьяан их сургуулийн Зам гүүрийн инженерчлэлийн тэнхим
1989  ̶  1994     
Бакалавр, БНСУ-ын Ханьяан их сургуулийн Зам гүүрийн инженерчлэлийн тэнхим