Проф. Др. Н.ОДБИЛЭГ
 

Факультет: Инженерийн факультет
Албан тушаал: “Мехатроник инженер” хөтөлбөрийн зохицуулагч / Механик инженерийн профессор
Цахим шуудан: odbileg@gmit.edu.mn

2016 оноос
Дэд профессор, Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургууль (МГТИС)
2013 – 2015
Автоматикийн инженер, Хөнгөн Бетон, ХК 
2011 – 2013
Ерөнхий инженер, HХөнгөн Бетон, ХК .
2008 – 2010
Дэд профессор, Мехатроникийн профессорийн баг, МИС, ШУТИС.
2005 – 2008
Профессор, Мехатроникийн профессорийн баг, МИС, ШУТИС.
1995 – 1998
Багш, Тээврийн тэнхим, МИС, ТИС.
1993 – 1995
Туслах багш,  Тээврийн тэнхим, МИС, ТИС.

2018 – 2019
УБ хотын замын тоосыг бууруулах арга замын судалгаа
2006 – 2010   
Хөдөлгүүрийн мэдрүүрийн дохиог  Вейвлетээр боловсруулах боломж 
2001 – 2005   
Электрон удирдлагатай хөдөлгүүрийн гэмтлийн судалгаа  

  • Р.Ж.Пинкелман, М.Аволин, С.Валтер, Н.Одбилэг, Н.Баттулга, Н.Ундрах, М.Ж.Хампе, 2017, Германы сургалтын PPBL аргыг Монголд нэвтрүүлэх нь, 45-р  SEFI ЭШХ , Азорес, Португал 
  • Н.Одбилэг, Б.Баярсүрэн, 2009, Хөдөлгүүрийн оношлогоонд Вейвлет ахсиглах боломж, IFOST  Эмхэтгэл. 
  • Н.Одбилэг, Ц.Цэвэгжэв, Б.Баярсайхан, 2008, Монгол улсад мехатроникийн мэргэлжилтэн бэлтгэж байгаа байдал, IATS Эмхэтгэл.
  • Жан Вей Ган, Н.Одбилэг, Биан Яао Жан, Цахилгаан автомашины энергийн тооцоо, Road Engineer, China, 2004, №1 
  • Чи Дун Хуй, Н.Одбилэг,  Шингэрүүлсэн хийг дизель хөдөлгүүрт ашиглах нь, Automotive Engines, China, 2004, № 1
  • Н.Одбилэг, Ван Пин Фу, Биан Яао Жан, 2005, Хөдөлгүүрийн температурын мэдрүүрийн гэмтлийн судалгаа, ЭШЭ, ШУТИС, №6, хуудас 14-17
  • Н.Одбилэг, Ван Пин Фу, Биан Яао Жан, 2005, Хөдөлгүүрийн агаарын зарцуулга хэмжигчийн гэмтлийн судалгаа, ЭШЭ, ШУТИС, №6, хуудас 22-27
  • Жан Цао, Биан Яао, Н.Одбилэг, Хос түлштэй электрөн удидлагатай хөдөлгүүрийн судалгаа, 2005, Automotive Engineering, ImechE, Vol. 219, Part D:J 
  • Н.Одбилэг, Ван Пин Фу, Биан Яао Жан, , 2004, Хөдөлгүүрийн эргэлтийн мэдрүүрийн гаралтын дохионы судалгаа, ЭШЭ, ШУТИС, №6, хуудас 25-30

2005
Техникийнүхааны доктор, Тээврийн сургууль, Чанг Аны Их Сургууль, БНХАУ.
1995
Техникийн ухааны магистр, ТИС. 
1993   
Балалавр, МИС, ТИС.