Нэр: Цианит

Олдсон газар: Хорниндалватнет

Улс: Норвеги

Тив: Европ