Нэр: Оливин

Олдсон газар: Дреис

Улс: Герман

Тив: Европ